ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Miasta Dęblin na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA Miasta

Analiza aktywności gospodarczej Dęblina wymaga pewnej uwagi ze strony władz miasta. Chociażby w zakresie kreowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców czy ułatwień dla inwestorów (zwiększenie powierzchni miasta objętej MPZP). Pozytywnie należy ocenić fakt, że uległ zmniejszeniu poziom bezrobocia rejestrowanego oraz bezrobocia długotrwałego. W nawiązaniu do wskazanych w obszarze "Demografia" i "Budżet" aspektów wymagających dodatkowej uwagi ze strony miasta, obszar gospodarki uzasadnia przeprowadzenie dodatkowej analizy w obszarze związanym ze stosowaną polityką podatkową (w ostatnich latach nastąpił wzrost dochodów podatkowych miasta, przy czy wzrost ten był proporcjonalnie niższy niż w większości samorządów należących do grupy porównawczej).Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA