sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Dęblina. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Dęblin na lata 2015-2022;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Dęblin na lata 2019-2021;

   • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Miasta Dęblin Na lata 2018-2022;

   • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wartość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

25 007 324
-0,52%
do roku 2020Nieznaczny spadek poziomu wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się ze zmniejszeniem wydatków Miasta Dęblin na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 14,5 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 14,1 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


20 144 428

Wartość wypłaconych świadczeń społecznych

1 093 075

Wydatki na bieżące utrzymanie OPS

298 837

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (wydatki z dotacji UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Dęblinie w 2021 r. były ubóstwo

długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony OPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze, dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 209 rodzin, a niepieniężnymi 60 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 318 rodzin.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. OPS wydatkował 23.267.013,31, z czego 21.152.884,90 zł pochodziło ze środków zewnętrznych, a 2.114.128,41 zł stanowiło środki własne miasta.

W trakcie 2021 r. OPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Pomoc Żywnościowa", czy "Aktywna Jesień". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej OPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie jak współpraca z jednostkami wojskowymi tj. 22 Batalion Lekkiej Piechoty, 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, które przekazały żywność dla rodzin potrzebujących z terenu miasta.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - zdjęcie grupowe pracowników.


wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Aktywna jesień

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie zakończył realizację projektu "Aktywna Jesień". Projekt adresowany był do osób z terenu Miasta Dęblin, w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Wsparciem w ramach projektu mogły zostać objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym korzystające lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną.

Głównym celem projektu było objęcie łącznie 95 osób usługami społecznymi, w tym: 75 osób wsparciem w ramach działania Domu Dziennej Pomocy Osób Starszych "Aktywna Jesień" oraz 20 osób usługami w ramach funkcjonowania Mobilnego Punktu Opieki w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2021 r. Dla każdego uczestnika projektu przeprowadzona została indywidualna diagnoza potrzeb i deficytów przez psychologa, fizjoterapeutę oraz pracownika socjalnego.

W roku 2021 w ramach działalności Dziennego Domu Pomocy Osobom Starszym wsparciem zostało objętych 25 osób. Opiekę nad osobami sprawowało dwóch opiekunów dziennych. Uczestnicy projektu otrzymali indywidualne wsparcie psychologiczne, pielęgniarskie oraz fizjoterapeutyczne. Osoby starsze uczestniczyły również w zajęciach grupowych z zakresu:

 • trening kompetencji życiowych;

 • spotkanie prozdrowotne;

 • warsztaty nowoczesnych technologii "E-senior";

 • muzykoterapia;

 • arteterapia.

Na zajęciach grupowych uczestnicy zapewnione mieli: obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne. Ponadto, pod nadzorem opiekunów dziennych uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Osobom Starszym, organizowali we własnym gronie różne imprezy okolicznościowe min. walentynki, dzień kobiet.

W ramach projektu "Aktywna Jesień" w 2021 nieprzerwalnie działał również Mobilny Punkt Opieki. W ramach jego działań usługami opiekuńczymi w miejscu ich zamieszkania objętych zostało 6 osób starszych i borykających się z trudnościami w zakresie samodzielnego funkcjonowania. Usługi świadczone były przez dwie opiekunki domowe na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb i deficytów. W roku 2021 średnio w miesiącu zrealizowanych zostało 300 godzin usług opiekuńczych.

Projekt dofinansowany był z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.2 usługi społeczne i zdrowotne. Wszyscy uczestnicy projektu przez cały okres realizacji objęci byli stałą i systematyczną pracą socjalną.

W roku 2021 na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 282.713,47 zł. Uczestnicy projektu w ramach wkładu własnego otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych w łącznej wysokości 16.124,00 zł.

Zdjęcie grupowe seniorów.
Zdjęcie osób przy stolikach w restauracji.
Zdjęcie osób wykonujących prace plastyczne.
Zdjęcie przedstawia seniorów na kursie informatycznym.
Zdjęcie kobiet pod budynkiem Ratusza w Dęblinie.
Dyplom za udział w "Wojewódzkim konkursie na Plamę i pisankę wielkanocną".
Zdjęcie osób pod Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Zdjęcie grupowe osób trzymajcie kartki tworzące napis Dzień Godności.
Zdjęcie kobiet trzymające palme wielkanocną.


Plakat "Pomoc Żywnościowa 2014-2020".

pomoc żywnościowa

W trakcie 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Lublinie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach pozwalających na kształtowanie nawyków dobrego żywienia. Podprogram 2020 realizowany był w okresie do marca 2021 r. do września 2021 r. Pracownicy OPS wydali żywność dla 450 osób z Dęblina, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji życiowej. Łącznie, w 2021 r. wydano 21,60 ton żywności. Z kolei w listopadzie 2021 r. pracownicy socjalni kwalifikowali beneficjentów do kolejnego Podprogramu 2021.


Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Dęblina polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku.

Dla osób wymagających stosowania szczególnej diety Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w formie zasiłku celowego. Łącznie, tej formy wsparcia udzielono 160 rodzinom, co w trakcie 2021 r. przełożyło się na 1.095 wypłaconych świadczeń i stanowiło blisko 60% ogólnej liczby rodzin objętych świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia


warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinieplacówką pobytu dziennego, realizującą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Głównym celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia. Na zajęcia organizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zapisanych było 25 osób. Średnia miesięczna frekwencja uczestników na zajęciach wynosiła 11 osób. Niemniej, należy uwzględnić fakt że zajęcia były odwołane Decyzją Wojewody Lubelskiego w terminie: od 21 marca 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. oraz, że zajęcia były prowadzone naprzemiennie w małych 2-3 osobowych grupach, co wynikało z rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Działania wobec uczestników polegały na przeprowadzeniu obserwacji mającej na celu określenie ich możliwości psychofizycznych oraz predyspozycji, zainteresowań, kompetencji społecznych pod kątem konkretnych czynności przydatnych w różnych rodzajach pracy i w różnych środowiskach pracy.

Podobnie, jak we wcześniejszych latach, również w 2021 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach prowadzonej rehabilitacji uczestniczyli w kilkugodzinnych wycieczkach, a także w wydarzeniach kulturalnych. Ponadto, w 2021 r. odbyło się wiele zajęć integracyjnych oraz zabaw okolicznościowych.

Warto podkreślić, że z początkiem września 2021 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonują w nowym budynku o powierzchni blisko 280 metrów kwadratowych. Obiekt mieści 8 pracowni przeznaczonych na potrzeby uczestników warsztatów, 3 pomieszczenia dla administracji oraz zaplecze sanitarne i magazynowe. W budynku zniesiono bariery architektoniczne, dzięki czemu został dostosowany do potrzeb uczestników warsztatów.

Zdjęcie budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie.
Zdjęcie osoby na wózku inwalidzkim przy stoisku z jabłkami.
Zdjęcie przedstawia lanie wosku.
Zdjęcie osób i kobiety trzymającą dekoracje kwiatową.
Zdjęcie mężczyzny na wózku i towarzyszących im osób.
Zdjęcie przedstawia osób na warsztatach z terapii zajęciowej.


Dodatkowe działania podejmowane w związku z integracją społeczną

 • Współpraca z jednostkami wojskowymi tj. 22 Batalion Lekkiej Piechoty, 41 BLSZ, oraz WSOSP, które przekazały żywność dla rodzin potrzebujących z terenu miasta;

 • Współpraca z Caritas, harcerzami, szkołami, zarządami osiedli w organizowaniu wolontariatu;

 • Monitorowanie miejsc pobytu bezdomnych z terenu miasta;

 • Organizowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem AGAPE bezpłatnych porad prawnika i psychologa dla mieszkańców miasta Dęblin;

 • Obsługa Karty Dużej Rodziny;

 • Współpraca z Kuratorium Oświaty w Lublinie i PCPR w Rykach w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin, które objęte są pomocą Ośrodka;

 • Potwierdzenie prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

 • Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny;

 • Informowanie oraz kierowanie mieszkańców Dęblina do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Puławach;

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, Stowarzyszenie WIOSNA ("Szlachetna Paczka");

 • Zorganizowanie konkursu "Moja Mama jest najlepsza".

Zdjęcie rysunku -podobizna kobiety.
Zdjęcie wolontariuszy szlachetnej paczki.
Zdjęcie przedstawia zapakowane kartony.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki miasta w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, przede wszystkim ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez miasto były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły ponad 480 tys., w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na sfinansowanie programów profilaktycznych, realizowanych przez przez:

 • Miejską Bibliotekę Publiczną w Dęblinie;

 • Parafię pw. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie;

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie,

 • Związek Harcerstwa Polskiego;

 • Świetlice osiedlowe.

Możliwy był również udział w kampaniach ogólnopolskich, który był koordynowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.

Zdjęcie SP ZOZ w Dęblinie.

SP ZOZ w Dęblinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie w ramach działalności statutowej i na zasadach określonych przepisami prawa świadczy usługi głównie dla mieszkańców Dęblina. W 2021 r., oprócz usług w zakresie konsultacji lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i lekarzy specjalistów, wykonywano również pełen zakres badań laboratoryjnych, a także działalność obejmującą rehabilitację, stomatologię oraz medycynę pracy.

W 2021 r. zakupiono m.in. nowy aparat ultrasonograficzny, doposażono pracownię okulistyczną w lampę szczelinową, zakupiono chłodziarkę do szczepionek oraz lampy bakteriobójcze, a także nabyto mieszadło i wirówkę laboratoryjną. Łączna wartość wydatków poniesionych przez SP ZOZ wydatków inwestycyjnych przekroczyła 400 tys. zł.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Dęblina zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Dęblina dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania burmistrza, radnych oraz pracowników miejskich instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach wysiłków podjętych przez personel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie przygotowano, uruchomiono i zapewniono funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych. Dodatkowo, dzięki mobilnym punktom szczepień, przeprowadzono akcje szczepień m. in. w trakcie obchodów 100. Rocznicy Przybycia 15. Pułku Piechoty "Wilków" do Dęblina, a także podczas wydarzeń towarzyszących z okazji "Zakończenia Lata 2021". Ponadto, miasto pomagało w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Efektem podjętych działań było zaszczepienie w 2021 r. ponad 9 tys. mieszkańców Dęblina.

57% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

Grafika SP ZOZ - szczepimy się.

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.