REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Miasto Dęblin w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu Uchwał Rady Miasta stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r., która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań burmistrza w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.18


dokumentów i programów strategicznych miasta było realizowanych w 2021 r.,
w tym:
2

z obszaru

ochrony środowiska

4

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym


3

z obszaru

ładu przestrzennego

1

z obszaru

oświaty

1

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

kultury

1

z obszaru

rewitalizacji

2

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej i komunalnej


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymStrategia Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2030 roku

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVI/201/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb miasta oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz miasta w przyszłości.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej Strategii realizowano szereg działań, zawartych w poszczególnych dokumentach strategicznych, opisanych szczegółowo poniżej.


W 2020 r. podjęto uchwałę Nr XXXVI/211/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2021-2027. W trakcie 2021 r. trwały prace związane ze sporządzeniem dokumentu programowego, spójnego z obowiązującymi dokumentami programowymi na poziomie krajowym i regionalnym.

Program współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIX/228/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Cel: Celem programu jest wspieranie przez Miasto Dęblin działań organizacji oraz umacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem Dęblin, a organizacjami. Program ma także na celu zaspokajanie potrzeb społecznych oraz poprawę jakości życia mieszkańców Dęblina, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz promocję organizacji działających na rzecz mieszkańców Dęblina.

Realizacja w 2021 r.: W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano 16 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych, przeznaczając na ten cel łączną kwotę 72.000 zł, a ostatecznie wydatkowano 57.000 zł. Szczegółowe informacje odnośnie realizacji Programu znajdują się na podstronie raportu Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.


Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030

Podstawa prawna: W 2021 r. rozpoczęto procedurę opracowania niniejszej Strategii, na mocy Uchwały Nr XLIV/252/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu pracy i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.

Cel: Celem programu jest wspólne osiągnięcie celów rozwojowych gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk oraz wsparcie strategii ponadlokalnych.

Realizacja w 2021 r.: Uchwałą Nr XLIV/251/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 22 marca 2021 r. wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Dęblin, a gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk oraz przystąpienia do prac nad dokumentami strategicznymi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2030. Na mocy niniejszego porozumienia i uchwały nr XLIV/252/2021 Rady Miasta Dęblin, w 2021 r. rozpoczęto procedurę opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk na lata 2021-2023, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem opracowania niniejszego dokumentu, zawartym w Uchwale Rady Miasta.
programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJStrategia rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Dęblin na lata 2015-2022

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2021 r.: Realizacja Strategii w 2021 r. miała na celu:

 • skuteczne wspieranie rodzin dysfunkcyjnych;

 • wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych w integracji i funkcjonowaniu w społeczeństwie;

 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizowanie zjawiska przemocy domowej i jej skutków

 • przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa stanu zdrowia mieszkańców Dąblina;

 • wspieranie osób bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy.

W ramach niniejszej Strategii, realizowano m.in. następujące działania:

 • zorganizowano konkurs "Moja mama jest najlepsza";

 • realizowano programy i projekty: "Asystent rodziny", "Za Życiem", "Aktywna Jesień", "Posiłek w szkole i w domu", "Karta Dużej Rodziny";

 • zorganizowano kampanie: "Reaguj na przemoc" (plakaty, poradnik "Jak wyjść z cienia"), "Postaw na rodzinę", "Zachowaj trzeźwy umysł", "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Pierwsze czytanki dla...";

 • zorganizowano konkurs "Dęblińske zdjęcie roku";

 • zorganizowano Koncert Noworoczny, kiermasze świąteczne, Europejskie Dni Dziedzictwa, Konkurs Kulinarny;

 • w SPOZ zorganizowano ogólnopolską akcję szczepień przeciwko COVID-19, badania profilaktyczne, kampanie profilaktyczne;

 • podejmowano działania mające na celu rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Dęblina (placówki oświatowe, świetlice środowiskowe, policja, wojsko, WTZ, placówki medyczne, kluby sportowe, zarządy osiedli, kościoły).

W ramach niniejszej Strategii podejmowano także szereg działań w ramach poszczególnych dokumentów strategicznych, opisanych szczegółowo poniżej. Informacje z zakresu pomocy społecznej przedstawiono także na podstronie raportu Sprawy społeczne oraz zdrowie.


Zdjęcie przedstawia kobietę trzymającą palemki wielkanocne..
Zdjęcie kobiet trzymające palme wielkanocną.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Dęblin na lata 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr VI/24/2019 Rady Miasta Dęblin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Dęblin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano m.in. następujące działania:

 • podejmowano działania mające na celu pomoc w budowaniu prawidłowego wzorca rodziny, egzekwowaniu praw i obowiązków, prawidłowych relacji, prawidłowego funkcjonowania w środowisku, wspieranie i pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawnością;

 • podejmowano działania mające na celu zmniejszenie rozmiarów i dotkliwości problemów powodowanych przez alkohol;

 • realizowano działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie;

 • realizowano procedury Niebieskiej Karty;

 • monitorowano sytuację w mieście jak również rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, współpraca z OPS, ZI i MKRPA;

 • prowadzono interwencje domowe;

 • w placówkach oświatowych podejmowano działania mające na celu zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin, zapewnienie pomocy rodzinom z problemami społecznymi oraz realizowano projekty edukacyjne i wychowawcze;

 • w placówkach medycznych podejmowano działania mające na celu wsparcie medyczne rodzin, pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną, działalność profilaktyczną i psycho-edukacyjną, działania profilaktyczne.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Miasta Dęblin Na lata 2018-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LII/281/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 dla Miasta Dęblin.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu, działania były prowadzone przede wszystkim przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przemocy w Dęblinie. Realizowano m.in. następujące działania:

 • zorganizowano 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego (ustalano sposób realizacji zadań związanych z działalnością informacyjną i szkoleniową, analizowano bieżące problemy i plany pomocy rodzinom);

 • prowadzono 62 procedury "Niebieskiej Karty" (w tym wszczęto 54 procedury w 2021 r.);

 • funkcjonowały grupy robocze, które interdyscyplinarnie rozwiązywały problemy związane z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie (członkowie grup roboczych brali udział w posiedzeniach 153 razy);

 • w 2021 r. zakończono procedurę "Niebieskiej Karty" w 66 przypadkach (z tego 41 w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowania indywidualnego planu pomocy oraz 25 w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań).


Zdjęcie przedstawia osoby siedzące w sali.
Plakat "Przemoc wobec dziecka - przemoc seksualna".

Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Zarządzenia nr 116.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Cel: Celem przyznania dotacji jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego dęblińskich uczniów poprzez dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach dotacji pomoc otrzymało 13 uczniów.
programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAProgram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLII/246/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2021.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy Program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych miasta.

Realizacja w 2021 r.: Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień na terenie Miasta Dęblin w 2021 r. była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspierana przez realizatorów (Burmistrza Miasta Dęblin, Radę Miasta Dęblin, Poradnie Uzależnień, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie, Policję, Miejską Bibliotekę Publiczną, Kuratorów Sądowych - zawodowych i społecznych, Placówki Oświatowo-Wychowawcze, Świetlice środowiskowe, organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia).

W roku 2021 działalność Komisji obejmowała następujące działania:

  • wpłynęło 20 nowych zgłoszeń o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

  • kontynuację 25 zgłoszeń osób zgłoszonych do Komisji w poprzednich latach dot. procedury o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

  • wpłynęło 3 zgłoszenia w związku z uzależnieniem od narkotyków;

  • przyjęto 50 osób (w tym osoby współuzależnione i zgłaszane w poprzednich latach);

  • do biegłych sądowych skierowano 26 osób, zgłosiło się 15,

  • skierowano do Sądu Rejonowego w Rykach łącznie 13 wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa uzależnień od alkoholu,

  • przeprowadzono kontrolę 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Na terenie Miasta Dęblin do końca września działała Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy 6 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie. Ze zgromadzonych danych poradni wynika:

  • przyjęto 56 osób w tym 49 osób uzależnionych od alkoholu i 7 osób współuzależnionych,

  • odbyto 348 spotkań (w tym z osobami uzależnionymi 290, a z osobami współuzależnionymi 58 spotkań).

Przy MKRPA w Dęblinie w dalszym ciągu działał i cieszył się niesłabnącą popularnością Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracownicy świadczący tam pomoc i porady mierzą się z szeregiem problemów dotyczących mieszkańców, które nierzadko wiążą się z uzależnieniem. Należą do nich: przemoc wobec najbliższych, ograniczenie praw rodzicielskich, sprawy rozwodowe, alimentacyjne itp. Ze zgromadzonych danych punktu wynika, że udzielono 117 porad dla 51 osób (wśród tych osób zarejestrowano 8 korzystających z porad odnośnie problemów alkoholowych i osobom tym udzielono 16 porad).

Na terenie działania Komisariatu Policji w Dęblinie odnotowano:

  • 48 interwencji domowych, które były wynikiem incydentów popełnionych pod wpływem alkoholu,

  • zatrzymano 29 kierowców pojazdów, będących w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Procedura „Niebieskich Kart” obejmująca ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie została założona w 54 przypadkach (wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego) tj.:

 • Komisariat Policji w Dęblinie - 46 w tym w 27 przypadkach przyczyną założenia karty była przemoc spowodowana problemem alkoholowym,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie - 7 w tym 5 przypadkach przemoc spowodowana była problemem alkoholowym,

 • w placówce oświatowej - 1.

Łącznie Zespół Interdyscyplinarny prowadził 62 Niebieskie Karty (założone w 2021 r. i latach poprzednich), wśród nich w 36 przypadkach dominującym problemem był alkohol, w jednym przypadku było to uzależnienie od narkotyków.

Ponadto, w 2021 r. na terenie Miasta Dęblin funkcjonowały świetlice osiedlowe. Placówki te wspierały lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic ukierunkowane były na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym lub mających trudną sytuację materialną. Świetlice te były również miejscem gdzie spotykały się dzieci i młodzież z różnych środowisk, wywodzące się z rodzin o różnym statusie materialnym. Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych integrowały się z sobą, a także dowartościowywały.

Na bazie świetlic w osiedlach Wiślana, Mierzwiączka, Młynki funkcjonowały trzy Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Miastem Dęblin. Placówki prowadzone były w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych oraz przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Liczba miejsc w placówce to 30 osób w każdej z nich.

Placówki te otaczały dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzyły warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównywały braki wychowawcze rodziny i eliminowały zaburzenia zachowania. Świetlice otwarte były od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00, a dzieci oraz młodzież miały okazję do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w zajęciach z: matematyki, informatyki, j. polskiego oraz języków obcych.

W ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego w świetlicy osiedla „Młynki” osoby dorosłe korzystały z darmowych porad prawnych oraz wsparcia psychologa w ramach działań profilaktycznych, mających na celu wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Podejmowane działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii na terenie Miasta Dęblin to powielenie zadań z lat poprzednich. Działania profilaktyczne i pomocowe w głównej mierze były skierowane do dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę zwrócono na działania w obszarze dostępność do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. W 2021 r. prowadzono indywidualną terapię uzależnień od narkotyków i dopalaczy w wymiarze 6 godzin tygodniowo co miało pozytywny wpływ na większą ich dostępność. W ramach prowadzonej terapii przyjęto 236 osób oraz zgłosiło się 11 nowych osób z problemem uzależnienia od narkotyków. Należy wskazać, iż inicjacja narkotykowa jest coraz wcześniejsza, co stanowi główny i najważniejszy czynnik ryzyka uzależnienia. Omawiany program był w ścisłym współdziałaniu z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.


Zdjęcie gabloty z plakatami dotyczącymi Zdrowia.
Kolaż zdjęć - 1
Zdjęcie gabloty z pracami plastycznymi "Stop Używkom".
Zdjęcie gabloty z plakatami jak stać się lepszym rodzicem.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr V/23/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dęblin.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego realizowane są kolejne zmiany obowiązujących planów miejscowych oraz opracowywane nowe plany dla terenów, dla których z dniem 31 grudnia 2003 r. plany miejscowe straciły ważność.


Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LXVIII/366/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Dęblin.

Cel: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Harmonogram sporządzania planów miejscowych ma charakter orientacyjny i postulowany, a został określony w Uchwale Nr LXVII/366/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Dęblin. W 2021 r. roku burmistrz rozpoczęła realizację m.p.z.p Żdżary III (nowe opracowanie) oraz nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Michalinów. Opracowania te są obecnie w realizacji.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Miasta Dęblin

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LV/302/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Miasta Dęblin".

Cel: Celem Programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizacja: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Dęblin na lata 2017-2020 położył szczególny nacisk na wykorzystanie istniejących źródeł finansowania inwestycji związanych z opieką nad zabytkami, promocję dziedzictwa kulturowego oraz współpracę administracji samorządowej z właścicielami obiektów zabytkowych. Program wyznaczył dwa główne priorytety: dbałość o zachowanie istniejących walorów zabytkowych oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w promocji miasta i rozwoju jego funkcji turystycznej. W latach 2017-2020 środki finansowe z budżetu miasta zostały przeznaczone na prace porządkowe utrzymujące obiekty zabytkowe w stanie niepogorszonym. Łącznie na ten cel przeznaczono 23.118,67 zł z własnego budżetu i 25.000 zł z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJProgram gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na lata 2020-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIV/143/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na lata 2020-2025.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Miasta Dęblin, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu, realizowano następujące działania:

 • przeprowadzono liczne remonty zarówno w lokalach mieszkalnych jak i w socjalnych;

 • wymieniono pompę kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 4;

 • zakupiono piec na potrzeby lokalu socjalnego przy ul. Podchorążych 1, z uwagi na bardzo zły stan techniczny okien w lokalu przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 4 wymieniono 3 szt. okien;

 • z uwagi na odłączenie się od ciepłowni w os. Wiślana budynku pawilonu handlowego przy ul. Wiślanej 33 Miasto Dęblin musiało wykonać instalację gazową wraz z instalacją c.o. i c.w.u. i zakupem kotłów gazowych w 2 lokalach użytkowych.'

 • naprawiono sanitariat na potrzeby budynku socjalnego przy ul. Podchorążych 5;

 • wykonano trzepak na potrzeby najemców lokali socjalnych przy ul. Podchorążych 1, 3, 5.;

 • naprawiono podłogę sanitariatu budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 2 oraz wykonano prace remontowe w lokalu socjalnym przy ul. Grunwaldzkiej 2;

Zajmowano się również bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Miasta Dęblin, polegającym na dokonywaniu płatności za fundusze eksploatacyjne i remontowe w lokalach znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłacanie zobowiązań finansowych od dostawców mediów do lokali socjalnych, mieszkalnych oraz użytkowych (m.in. opłaty za dostawę wody, dostarczenie energii elektrycznej za części wspólne, faktury za gaz na potrzeby lokali użytkowych, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, dostawę ciepła, opłacanie faktur za rozliczenie mediów za rok ubiegły) opłacanie faktur dotyczących lokali wynajmowanych od Agencji Mienia Wojskowego, oraz opłacanie dla właścicieli lokali, odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2021.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLV/261/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2021.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w 2021 r. podejmowano następujące działania:

 • zrealizowano odłów bezdomnych psów w ilości 15 sztuk;

 • zapewniono miejsce dla tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Puławach;

 • wykonano sterylizację 7 bezdomnych kotów;

 • zakupiono karmę w celu dokarmiania bezdomnych kotów;

 • zapewniono stały dyżur weterynaryjny w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAProgram ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr LIX/313/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.".

Cel: Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją. Program zakłada zrównoważony rozwój i podniesienie jakości gospodarowania środowiskiem, efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania oraz tworzenie warunków do poprawy jakości życia mieszkańców. Uwzględnia on cele i atuty rozwojowe gminy określone w “Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. z uwagi na panującą na terenie miasta sytuacją epidemiologiczną, związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 w ograniczonym zakresie realizowano Program ochrony środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Ograniczono się do realizacji prac w ramach zadań Urzędu Miasta Dęblin. Natomiast z racji nauczania zdalnego w szkołach nie podejmowano działań w zakresie edukacji ekologicznej wśród uczniów w placówkach oświatowych w Dęblinie. Nie realizowano również akcji porządkowych "Sprzątanie Świata" i "Sprzątanie Miasta". Nie realizowano także działań alertu ekologiczno-zdrowotnego, obejmującego swym zasięgiem obszar Powiatu Ryckiego.

W ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dęblin w 2021 r. podejmowano następujące działania:

 • realizowano proces stopniowego usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych;

 • wykonano prace pielęgnacyjne drzewa gatunku dąb - pomnik przyrody dąb „Grot” rosnącego na działce nr ewid. 4061/26 - obręb geodezyjny Nr 0001 Dęblin, położonej w Dęblinie przy ul. Podchorążych;

 • realizowano (przy udziale pracowników gospodarczych Urzędu Miasta Dęblin) prace porządkowe terenów miasta w zakresie likwidacji tzw. "dzikich wysypisk" oraz miejsc zalegania odpadów komunalnych.

Program usuwania azbestu

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XI/42/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 maja 2011 r.

Cel: Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2021 r.: Program jest realizowany w sposób ciągły. Działania podejmowane w ramach tego programu służą wsparciem osób fizycznych w stopniowym usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, stanowiących własność osób fizycznych na terenie Miasta Dęblin. W ramach tego programu w 2021 r. z 38 nieruchomości usunięto odpady zawierające azbest. Odpady te zostały poddane utylizacji.
programy Z OBSZARU kulturyProgram działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie na lata 2019 - 2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy umowy z dnia 31.10.2019 roku.

Cel: Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych. Biblioteka realizuje swoją misję poprzez udostępnianie przestrzeni, umożliwianie dostępu, kształcenie umiejętności oraz wspieranie rozwoju.

Realizacja w 2021 r.: Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie realizuje wszystkie działania zawarte w programie MBP w Dęblinie na lata 2019-2022 w sposób ciągły przez pracowników biblioteki. Przykładem takich działań zaczynając od podstawowych jest: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona zbiorów i materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, organizowanie czytelnictwa, zapewnienie obsługi bibliotecznej osób niepełnosprawnych, współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (lekcje biblioteczne, historyczne, Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia i warsztaty z WTZ oraz SOSW w Dęblinie, wakacje i ferie dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, kluby DKK oraz wyjazdy do teatru, akcja „Mała książka - wielki człowiek”) poprzez organizację i inicjonowanie różnorodnych form działalności zmierzających do rozwoju czytelnictwa (powstała ścieżka edukacyjna w formie tablic historycznych w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920”), pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, prowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa.

Szczegółowe informacje odnośnie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie w 2021 r. zawarto na podstronie raportu Czytelnictwo gminne.
programy Z OBSZARU REWITALIZACJILokalny Program Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016 - 2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLII/238/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin na lata 2016-2023.

Cel: Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu, realizowano działania w obrębie następujących przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

 • Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez kompleksową modernizację budynków mieszkalnictwa socjalnego w Dęblinie - przeprowadzono liczne remonty w lokalach mieszkalnych i socjalnych;

 • Modernizacja budynku i wyposażenie infrastruktury społecznej niezbędnej do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Dęblinie Programu Rewitalizacji.
programy Z OBSZARU oświatyLokalny program wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Dęblin

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/186/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Dęblin.

Cel: Celem programu jest motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych uzdolnień, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej oraz zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i promocja Miasta Dęblin jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. przekazano stypendia Miasta Dęblin im. Jana Pawła II o łącznej wartości 48.800 zł. Były to stypendia za rok szkolny 2020/2021 dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Dęblin, w tym:

 • 28.800,00 zł - dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych;

 • 20.000,00 zł - dla uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia. Ogółem stypendia otrzymało 97 uczniów, w tym: 72 uczniów szkół podstawowych i 25 uczniów Liceum Ogólnokształcącego.


Zdjęcie grupowe dzieci z niebieskimi teczkami.
Zdjęcie chłopca trzymającego otwartą teczkę.
Zdjęcie dziewczynki trzymającej otwartą teczkę.