INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

8 884 317
-52,84%
do roku 2020


Główne kierunki wydatków majątkowych Miasta Dęblin w 2021 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Miasta Dęblin w 2021 r. wyniosło 8,8 mln zł.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Ponad 2/3 wydatków majątkowych w 2021 r. było skoncentrowanych na inwestycjach w drogi gminne oraz gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Ważnymi obszarami były również oświata i wychowanie oraz gospodarka mieszkaniowa, jak również administracja publiczna - w zakresie termomodernizacji budynków.

Większość wydatków, bo ponad 6,2 mln zł, pochodziło ze środków własnych, 1,7 mln zł z budżetu państwa, a pozostałe 885 tys. zł - ze środków europejskich. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2021 r. w wiodących obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna wartość wykonania zadań: 3.841.974,01Drogi publiczne gminne

Wartość wykonania w 2021 r.: 3.841.974,01 zł

W ramach inwestycji w transport i łączność jedynym, priorytetowym obszarem wydatków były drogi gminne. W tym zakresie realizowano w 2021 r.:

 • przebudowę dróg w osiedlu Jagiellońskie - 3.433.246,03 zł,

 • budowę zatok parkingowych w os. Wiślana - 224.940,00 zł,

 • modernizację dróg w os. Michalinów - 99.999 zł,

 • rozbudowę ul. Śląskiej - 48.860,78 zł,

 • przebudowę ul. Starej - 29.928,20 zł,

 • modernizację ul. Niecałej - 5.000.


Osiedle Jagiellońskie

Wartość wykonania w 2021 r.: 3.433.246,03

Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskim była zadaniem wieloletnim.

W roku 2021 dokończony został, rozpoczęty w 2020 r., IV i V Etap inwestycji, obejmujący wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego w następujących ulicach:

 • ul. Jagiellończyka wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową,

 • odc. ul. Jagiełły, ul. Królewska (odc. 2) wraz z zatoką postojową

 • oraz ul. Królowej Bony i ul. Zygmunta Starego.

Całkowity koszt umowy wynosił 4.987.777,77 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana od wykonawcy dnia w dniu 5 listopada 2021 r.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.635.359,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.352.418,77 zł.

Zdjęcie drogi z kostki brukowej na osiedlu mieszkaniowym.
Zdjęcie tabliczki przy drodze z kostki brukowej.
Zdjęcie drogi i chodnika z kostki brukowej.
Zdjęcie drogi z koski brukowej.
Zdjęcie chodnika i ścieżki rowerowej przy budynkach mieszkalnych.
Zdjęcie skrzyżowania na osiedlu mieszkaniowym.
Zdjęcie przedstawia drogę z kostki brukowej.Gospodarka komunalna

Łączna wartość wykonania zadań: 3.730.427,76 złModernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin etap II – zakup udziałów

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.934.000,00 zł

Zadanie wieloletnie, realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie obejmuje:

 • przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,

 • modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.

W latach 2017-2020 zrealizowane zostały roboty polegające na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych (za kwotę 30.196.353,20 zł) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice (za kwotę 7.375.080,00 zł).

Dnia 29 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla os. Michalinów. Prace inwestycyjne w ramach umowy zakończyły się 29 października 2021 r. Trwają prace przy wykonywaniu przez MZGK Sp. z o.o. przyłączy kanalizacji sanitarnej w os. Michalinów, nieobjętych powyższym kontraktem.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin z dnia 15 lipca 2016 r. wyrażającą zgodę na realizację z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - Etap II” oraz Umową zawartą z MZGK w dn. 20.04.2016 r., określającą zasady wnoszenia przez Miasto Dęblin wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie, Miasto Dęblin przekazało w 2021 r. kwotę 2.934.000 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59.926.691,54 zł brutto, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 28.661.440,71 zł. Wkład własny inwestora oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 20.731.000 zł pokrywane są z budżetu Miasta Dęblin.

Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie - zdjęcie nr 1.
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie - zdjęcie nr 2.
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie - zdjęcie nr 3.


W zakresie prac kanalizacyjno-wodociągowych w 2021 r. realizowano również działania związane z zadaniami:

 • modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (zakup udziałów) - 170.000,00 zł,

 • przebudowa odcinka sieci wodociągowej w os. Stawy - 122.129,19 zł,

 • modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - 20.230,05 zł.


Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wartość wykonania w 2021 r.: 484.068,52

Zadanie poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin obejmowało modernizację oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalację 1850 opraw LED), budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w oś. Jagiellońskie w Dęblinie oraz budowę systemu pomiaru i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.

W 2021 r. poniesione zostały koszty budowy systemu pomiaru i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń oraz opłaty i koszty usunięcia awarii sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego m.in. w centrum miasta, w ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków”, os. Lotnisko, oraz w os. Wiślana. W roku 2021 zadanie zostało zakończone. Wartość wykonania w 2021 r. wyniosła 422.568,52 zł.

Projekt był współfinansowany ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5. Promocja niskoemisyjności. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 227.912,92 zł.

Ponadto w 2021 r. zrealizowano budowę oświetlenia drogowego w oś. Wiślana o wartości 61.500,00 zł.

Zdjęcie przedstawia oświetloną ulicę nocą.
Zdjęcie przedstawia miasto nocą.
Zdjęcie przedstawia oświetloną drogę nocą.Oświata i wychowanie

Łączna wartość wykonania zadań: 3.730.427,76 złTermomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4

Wartość wykonania w 2021 r.: 538.975,51

Inwestycja wieloletnia, polegająca na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie.

Obejmuje m.in. docieplenie ścian oraz ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu, remont kominów i czapek, elementy wykończeniowe, obróbki blacharskie, czyszczenie i malowanie elementów stalowych, remont schodów zewnętrznych i murków zewnętrznych, wymianę stolarki budowlanej oraz instalacji odgromowej.

W 2021 r. wyłoniony został wykonawca prac inwestycyjnych i rozpoczęły się prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2022 r. Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.470.000,02 zł.

Zdjęcie przedstawia prace przy ociepleniu budynku szkoły.
Zdjęcie rusztowania przy budynku szkoły.


W zakresie szkół podstawowych w 2021 r. realizowano również działania związane z zadaniami:

 • modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - 91.827,27

 • modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - 87.079,00

 • zakup wirtualnego laboratorium chemicznego - 29.900,00 zł.Administracja publiczna

Łączna wartość wykonania zadań: 113.078,07Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie etap I - termomodernizacja

Wartość wykonania w 2021 r.: 113.078,07

Zadanie wieloletnie, obejmujące termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.:

 • Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 1-go Maja nr 3,

 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” nr 6,

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek nr 14,

 • Urzędu Miasta Dęblin., ul. Rynek nr 12.

Zdjęcie Urzędu Miasta Dęblin.

Termomodernizacja Urzędu Miasta Dęblin

Zdjęcie SPZOZ.

Termomodernizacja SPZOZ

Zdjęcie przedstawia ZSO.

Termomodernizacja ZSO

Zdjęcie przedstawia SP nr 2.

Termomodernizacja SP nr 2

W powyższych budynkach prowadzone były następujące prace:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;

 • docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową;

 • docieplenie dachów i stropodachów;

 • przebudowa instalacji odgromowej;

 • wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych;

 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;

 • budowa instalacji fotowoltaicznej;

 • budowa instalacji solarnej;

 • przebudowa instalacji c.o.;

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

 • montaż klimatyzacji;

 • montaż poręczy, remont elementów stalowych, schodów, murków zewnętrznych, itd.

W roku 2021 realizowane były ostatnie prace w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy dnia 21 stycznia 2021 r.

Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w kwocie 6.076.916,98 zł.


Pozostałe działania inwestycyjne

 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup nieruchomości i gruntów - 347.163 zł,

 • Obiekty sportowe - Przebudowa trybun na stadionie miejskim - 52.517 zł,

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy przy ul. 1 Maja - 24.000 zł

 • System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zakup klimatyzatorów - 14.875 zł,

 • Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 6.500 zł,

 • Jednostki terenowe Policji - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 6.000 zł.