INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Dęblina. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na lata 2020-2025;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Dęblin w roku 2021;

 • Program usuwania azbestu;

 • Program ochrony środowiska dla Miasta Dęblin na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI401 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,1 km

nowej sieci

wodociągowej

21 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

66,6%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

331 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

3,1 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

410 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

59,7%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


Zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Dęblina wykonuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. Podstawowym przedmiotem działania spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków prowadzonego na terenie Miasta Dęblin jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).


Spółka realizuje również założenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. W 2021 r. Miasto Dęblin przekazało Spółce środki finansowe w wysokości 3.104.000 zł w formie zakupu udziałów, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin (etap II) - 2.934.000 zł;

 • Modernizacja i rozwój urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - 170.000 zł.


Szczegółowe informacje na temat realizacji ww. zadań przedstawiono w zakładce Inwestycje.ODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

4 757 941

+37,06%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami opiewała na kwotę -509.097,34 .

W 2021 r. obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

 • 28,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

 • 56,00 zł od każdej osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).


Obowiązywało również zwolnienie dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują odpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł oraz zwolnienie w wysokości 30% miesięcznej opłaty od mieszkańca, w przypadku gdy dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Należy nadmienić, że deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ma związek z trudną sytuacją na rynku odpadów komunalnych występującą przed rokiem 2021 - w tym m.in. rosnącymi kosztami energii i surowców, stale zwiększającymi się kosztami zagospodarowania i składowania odpadów, a także dopasowywaniem instalacji do obowiązujących przepisów. W dalszej kolejności deficyt jest efektem realizowanej przez miasto polityki wsparcia mieszkańców, którego celem jest pomoc finansowa w formie dopłaty na częściowe zagospodarowanie odpadami komunalnymi.


4 843,7

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców Miasta Dęblin z nieruchomości zamieszkałych oraz dostarczonych do PSZOK (tony)

0,38

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

2 484,0

Odebrane odpady

niesegregowane z nieruchomości zamieszkałych (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


2 359,7

Łączna masa (tony) odebranych odpadów

segregowanych z terenu Miasta Dęblin (z nieruchomości zamieszkałych) oraz dostarczonych do PSZOK

1 335,9

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych (w tonach)

1 023,8

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

4 544 481

-0,51%

do roku 2020


Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o 23 tys. zł. W zakresie transportu i łączności wydatki poniesione w 2021 r. objęły dopłaty do publicznego transportu zbiorowego, koszty bieżącego utrzymania ulic (remonty, ulic, naprawę oznakowania, remonty chodników itp.) oraz zadania inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w obszarze dróg publicznych, chodników i ścieżek rowerowych szczegółowo opisano w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.
3

Liczba linii

autobusowych


30,3

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

W 2021 r. znaczące środki finansowe miasto poniosło w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 335.193,94 zł przeznaczono na realizację zadania własnego polegającego na zorganizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Dęblin, w postaci dotacji celowej stanowiącej rekompensatę przekazywaną dla Miasta Puławy, na podstawie umowy. Miasto Dęblin zobowiązało się do udziału w kosztach powierzonego zadania, wg ilości wozokilometrów wykonywanych na terenie miasta. Wysokość kosztów zależna jest od kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnej oraz wpływów ze sprzedaży biletów.


1,85

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

1,2

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (km)

2,02

Długość wybudowanych

chodników (w km)

49

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych


Zdjęcie przedstawia drogę i chodnik z kostki brukowej na osiedlu mieszkalnym.

Droga na os. Jagiellońskim


GOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

1 490 405

+36,07%

do roku 2020


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ok. 395 tys. zł. Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta wykonuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. W roku 2021 w zasobach gminnych znajdowało się 115 lokali, w tym:

 • 65 lokali mieszkalnych;

 • 47 lokali socjalnych;

 • 1 lokal użytkowy znajdujący się w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowej 21A;

 • 2 lokale użytkowe w budynku pawilonu handlowego w os. Wiślana 33.

W celu utrzymania zasobu mieszkaniowego w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańców w 2021 r. dokonano następujących remontów:

 • wymieniono pompę kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 4;

 • zakupiono piec na potrzeby lokalu socjalnego przy ul. Podchorążych 1/2;

 • wymieniono 3 szt. okien w lokalu przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 4;

 • wykonano instalację gazową wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. w pawilonie handlowym w os. Wiślana 33;

 • naprawiono sanitariat na potrzeby lokali socjalnych przy ul. Podchorążych 5;

 • wykonano trzepak dla lokali socjalnych przy ul. Podchorążych 1, 3, 5;

 • naprawiono podłogę sanitariatu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2;

 • wykonano remont lokalu socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 2.

Wydatki ponoszone w obszarze gospodarka mieszkaniowa, obok wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu miasta, objęły w 2021 r. również wydatki na utrzymanie miejskich targowisk oraz wydatki majątkowe obejmujące wykupy nieruchomości i gruntów na terenie miasta.


57

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

9

Liczba zawartych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2021 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2021 r.


9

Liczba wynajmowanych lokali socjalnych w 2021 r.

9

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0,2

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

6,7

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

6,7

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)