GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

1 206

+14,53%

do roku 2020842

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

66

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do REGON

60

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Miasto Dęblin dąży do zwiększania potencjału gospodarczego gminy poprzez tworzenie przyjaznym warunków prowadzenia biznesu. Wyraża się to m.in. w stosowaniu niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Dodatkowo zastosowano preferencyjne stawki - nawet o kilkaset złotych niższe - dla pojazdów spełniających co najmniej normę ekologiczną EURO 5. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową miasta, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu przyczyniają się do stałego wzrostu liczby osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Miasta Dęblin są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.206,26 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.053,22 .Potencjał gospodarczyCharakter gospodarczy miasta związany jest przede wszystkim z obronnością kraju. Na terenie Dęblina oprócz zlokalizowanych jednostek wojskowych działalność prowadzą także Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, 6 Baza Lotnicza, 7 Rejonowa Baza Materiałowa. Zakłady te zatrudniają większość mieszkańców miasta i związane są głównie z produkcją typowo wojskową. W związku z tym, iż sytuacja polityczno-gospodarcza kraju wywiera wpływ także na funkcjonowanie tego typu jednostek, coraz częściej świadczą one usługi w zakresie remontów maszyn na potrzeby cywilne oraz udostępniają na zasadach dzierżawy swoje powierzchnie produkcyjne, magazynowe czy biurowe. Do najpoważniejszych pracodawców zaliczyć jeszcze należy podległe miastu placówki oświatowe tj. 11 szkół, 3 przedszkola, żłobek, Warsztaty Terapii Zajęciowej, jak również Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 6. Wojskowy Szpital z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz niepubliczne ZOZ-y.

Mapka "Obszarów inwestycyjnych w Mieście Dęblin".

Dęblin posiada nowoczesną, zmodernizowaną oczyszczalnie ścieków, sukcesywnie inwestuje w całkowite skanalizowanie miasta oraz odtworzenie nawierzchni dróg przy pomocy środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Miasto poszukuje inwestorów zainteresowanych rozbudową infrastruktury turystycznej w tym: hoteli, kempingów, stanic wodnych i obiektów sportowych, jak również wykorzystaniem wolnych powierzchni restrukturyzowanych zakładów należących do wojska i kolei oraz działalnością wytwórczą i usługową.

Dęblin pełni także funkcje dużego węzła kolejowego, umożliwiającego połączenie miasta z całym krajem, a przede wszystkim ze wschodnią granicą państwa. Rangę miasta podnosi istniejące tu lotnisko służące obecnie do celów wojskowych. Szkolą się na nim podchorążowie, adepci lotnictwa studiujący w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Władze miasta podejmują działania umożliwiające wykorzystanie lotniska do celów cywilnych i utworzenia portu obsługującego tanie przeloty pasażerskie.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w Dęblinie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego. Uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty, a procesy inwestycyjne są sprawniejsze.

W Mieście Dęblin w 2021 r. nie podejmowano nowych uchwał dotyczących planowania przestrzennego, jednakże w marcu 2021 r. Burmistrz Miasta Dęblin poinformowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla ŻDŻARY III w Dęblinie.


36

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych

796

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

21 %

Powierzchnia gminy

objęta MPZP

Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego w Mieście Dęblin

Wykaz aktów planowania przestrzennego dostępny po kliknięciu w mapę

Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego w Mieście Dęblin.TERENY ZIELONEGłówną sieć wodną w okolicy Dęblina tworzą rzeki Wisła i Wieprz. Przez środek obszaru miasta płynie rzeka Irenka - uregulowana, o brzegach częściowo ocembrowanych ażurowymi płytami betonowymi. W północnej części miasta istnieje liczna sieć rowów i kanałów melioracyjnych, nie ma natomiast naturalnych zbiorników wodnych.

W granicach administracyjnych miasta występują następujące obiekty przyrodnicze chronione prawem, jak pomniki przyrody oraz Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” obejmujący rzekę Wisłę i obszar do niej przylegający na całym odcinku przez Dęblin. Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza został objęty ochroną ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.55,32

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

6,86

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

Zdjęcie przedstawia pomnik "Bohaterskim lotnikom".Opieka nad zabytkami

Ważnym elementem przestrzeni miasta, a zarazem tożsamości lokalnej są zabytki. W roku 2021 środki finansowe z budżetu miasta zostały przeznaczone na koszenie, zakup środków chwastobójczych i utrzymanie obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wydatkowano 2.989,26 zł na zakup materiałów i opłacenie usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci oraz przygotowaniem obchodów świąt narodowych. Podejmowano działania mające na celu utrzymywanie w dobrym stanie terenów zrewitalizowanych, w tym obszarów zabytkowych.

Miasto Dęblin otrzymało 4.500 zł dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cała ta kwota została przeznaczona na prace porządkowe na Cmentarzu Wojennym „Balonna”. Na początku roku została przeprowadzona impregnacja krzyży, pomników oraz głównego obelisku. Wymieniono także tablicę informacyjną przy wejściu na nekropolię. Zakupiono również 3 tony grysu, którym zostały uzupełnione kwatery na Cmentarzu Wojennym. Miasto Dęblin we współpracy z 1. Dęblińskim Batalionem Drogowo-Mostowym wyremontowało drogę dojazdową do cmentarza wojennego „Balonna”. Prace obejmowały, zerwanie starej nawierzchni, wyprostowanie i uzupełnienie brakującego okrawężnikowania oraz nałożenie destruktu asfaltowego.

Zdjęcie przedstawia drogę gruntową.

Dojazd do cmentarza „Balonna" przed remontem

Zdjęcie przedstawia drogę.

Dojazd do cmentarza „Balonna" po remoncie


Zdjęcie pomnika pod drzewem.

Cmentarz „Balonna" przed pracami

Zdjęcie pomników na starym cmentarzu.

Cmentarz „Balonna" po pracach

Zdjęcie bramy wejściowej na cmentarz.

Odmalowana brama do cmentarza „Balonna"

Zdjęcie betonowego krzyża.

Impregnacja krzyży na cmentarzu „Balonna"