SYSTEM OŚWIATOWY miasta


Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju, stałego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć. Miasto Dęblin wykonuje zadania w tym zakresie, realizując m.in. następujące programy:

 • Lokalny program wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Dęblin;

 • Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

 • Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Dęblin na lata 2019-2021;

 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dęblin oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dęblin na rok 2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY521

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez miasto.

93,20%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 6 lat w placówkach prowadzonych przez miasto w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu miasta.

15,01

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,19

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


1159

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

90,41%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

6,85

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

5,80

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy miasta w 2021 r.Zdjęcie budynku szkoły (1).
Zdjęcie dzieci na boisku szkolnym.
Zdjęcie budynku szkoły (2).
Zdjęcie budynku szkoły (3).
Zdjęcie dzieci przed budynkiem szkoły.
Zdjęcie budynku szkoły (4).

W 2021 roku Miasto Dęblin prowadziło 4 przedszkola (w tym 1 przedszkole specjalne), 5 szkół podstawowych (w tym 1 szkołę podstawową specjalną), 1 liceum ogólnokształcące oraz 1 szkołę specjalną przysposabiającą do pracy wraz z internatem:

  • Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka" w Dęblinie;

  • Miejskie Przedszkole Nr 3 w Dęblinie - od 30 września 2021 r. wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Dęblinie;

  • Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie;

  • Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 5 "Iskierka" wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie;

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie;

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie;

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie od 30 września 2021 r. wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Dęblinie;

  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie;

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Sikorskiego w Dęblinie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie;

  • Liceum Ogólnokształcące im. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Dęblinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie;

  • Internat wchodzący w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie;

  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie.Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021Struktura szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021


Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi


366,04

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2020/2021


247,46

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

118,58

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowegodziałalność na rzecz dzieci i młodzieżyDowożenie uczniów

Uwzględniając uregulowania prawne wynikające z art. 39 ust 4 ustawy Prawo oświatowe, dla uczniów spełniających kryteria określone w ustawie organizowano dowożenie do szkoły. Ze świadczeń tych korzystali w szczególności uczniowie z osiedla Stawy. Do dęblińskich jednostek oświatowych dowożono 28 uczniów:

 • 11 uczniów do SP nr 2;

 • 8 uczniów do ZSO;

 • 9 uczniów SP nr 3.

Łącznie kwota wydatkowana w roku szkolnym 2020/21 na ten cel wyniosła 17.128.49 zł.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej lub do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie. Gmina, spełniając obowiązek w zakresie bezpłatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych, musi uwzględnić rodzaje niepełnosprawności uczniów oraz wiek, do którego ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę.

W 2021 roku na sfinansowanie kosztu dowozu wydatkowano 18 477,43 zł dla 11 uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego, tj.:

 • SOSW w Dęblinie;

 • SOSW w Puławach;

 • Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach;

 • SOSW (Branżowa Szkoła I stopnia) w Karczmiskach.


Pomoc materialna

Pomoc materialna może być udzielona w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego (sytuacja losowa). Środki na ten cel przekazywane są miastu w formie dotacji celowej. W roku szkolnym 2020/2021, Miasto Dęblin otrzymało dotację w wysokości 46.865,45 zł. Łącznie ze środkami własnymi (11.716,36 zł) na stypendia szkolne przeznaczona została kwota 58.581,81 zł. Stypendium szkolne otrzymało od IX-XII 33 uczniów, a od I-VI - 35 osób.

W ramach Rządowego Programu Pomocy uprawnionym uczniom przyznane zostało wsparcie w postaci Wyprawki Szkolnej. Z pomocy tej skorzystało łącznie 9 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższy cel miasto wydatkowało dotację w wysokości 3.022,74 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 miasto otrzymało środki w wysokości 140.790,50 zł z dotacji celowej na podręczniki, którą przeznaczono na zakup:

 • podręczników i materiałów edukacyjnych do nauczania języka obcego dla uczniów kl. I i II i III szkoły podstawowej;

 • podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów kl. V-VI szkoły podstawowej.


Stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II

Są to stypendia za rok szkolny 2020/2021 dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Dęblin, za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na podstawie Uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dęblin im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego Miasta Dęblin im. Jana Pawła II.

W 2021 r. na ww. stypendia przeznaczono 48.800,00 zł, w tym:

 • 28.800,00 zł – dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych;

 • 20.000,00 zł – dla uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcąco.


Ogółem stypendia otrzymało 97 uczniów, w tym: 72 uczniów szkół podstawowych i 25 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Stypendia zostały przekazane uczniom w dniu 13 października 2021 r.programy i projekty realizowane w szkołach"Aktywna Tablica"

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – "Aktywna tablica” – zakupiono 2 monitory interaktywne dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie na łączną kwotę 17.500,00 zł (14.000,00 zł z dotacji, a 3.500,00 zł wkład rzeczowy).

Zakupione pomoce dydaktyczne pozwalają realizować podstawę programową w bardziej efektywny sposób. Wykorzystywane są przede wszystkim w toku realizacji podstawy programowej z chemii, fizyki i matematyki w klasach IV-VIII, w celu uzupełnienia braków po zdalnym nauczaniu. Nauczyciele oraz uczniowie wykazują większą kreatywność i bardziej angażują się w proces nauki oraz mają możliwość lepszego przygotowania się do sprawdzianów, jak też do udziału w konkursach.


"Laboratoria Przyszłości"

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Do wyposażenia podstawowego należą:

 • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.);

 • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;

 • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.);

 • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Łączna wysokość wsparcia jakie otrzymały dęblińskie szkoły podstawowe to 357.600,00 zł:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie – 81.000,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie – 60.000,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie – 102.300,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Dęblinie – 84.300,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna w Dęblinie – 30.000,00 zł.


"Zajęcia wspomagające uczniów"

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało program wsparcia uczniów po pandemii. W okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. w szkołach prowadzone były dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, które miały na celu pomóc w opanowaniu oraz utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zajęcia miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności po okresie nauki zdalnej. Zajęcia prowadzono w bezpośrednim kontakcie z uczniami, stacjonarnie, na terenie szkoły w grupach liczącymi co najmniej 10 uczniów. Udział uczniów w zajęciach nie był obowiązkowy - były one organizowane wyłącznie dla uczniów zgłaszających potrzebę i chęć uczestniczenia w nich w formie pisemnej deklaracji.

Ilość godzin oraz wysokość wsparcia jakie otrzymały dęblińskie placówki oświatowe na ww. zajęcia przedstawiają się następująco:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie – 120 godz. – 8.400,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie – 120 godz. – 8.400,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie – 180 godz. – 12.600,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Dęblinie – 120 godz. – 8.400,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna w Dęblinie – 60 godz. – 4.200,00 zł;

 • Liceum Ogólnokształcące im. 15 Pułku Piechoty "Wilków” w Dęblinie – 60 godz. – 4.200,00 zł.