Opieka nad dziećmi do lat 3


Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna, zgodnie z regulacjami wynikającymi z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych.

Miasto Dęblin prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na swoim terenie. W 2021 roku działał 1 żłobek i 1 podmiot prywatny prowadzący 3 opiekunów dziennych.

Miejski Żłobek w Dęblinie "Raj Malucha"

W Mieście Dęblin funkcjonuje Miejski Żłobek "Raj Malucha" przy ul. Rogowskiego 5a, który realizuje funkcje w zakresie opieki, wychowania i edukacji nad dziećmi w wieku do lat 3.


Placówka od 1 lutego 2021 r. dysponuje 117 miejscami usytuowanymi w 5 salach wraz z odrębnymi łazienkami. Każda sala jest wyposażona w pomoce dydaktyczne i zabawki. Miejski Żłobek zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, duży ogród z placem zabaw. Według stanu na 31.12.2021 r. do placówki uczęszczało 105 dzieci oraz zatrudnione były 24 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 21,86.


W 2021 r. dwie nowo adoptowane sale zostały wyposażone ze środków finansowych pozyskanych w ramach programu "Maluch+ 2021”. Dla umożliwienia zwiększenia metrażu na potrzeby dzieci, niezbędne było pozyskanie dwóch sal od Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II, remont i doposażenie w zakresie kosztów kwalifikowalnych programu "Maluch+".

Zdjęcie budynku Żłobka Raj Maluszka
Zdjęcie dzieci patrzące w lustro.

Program maluch+

Program "Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.


Całe przedsięwzięcie zrealizowane w Miejskim Żłobku "Raj Malucha" kosztowało łącznie 108.717,00 zł:

  • zakup i montaż klimatyzatorów - 12.000,00 zł;

  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci - 35.800,00 zł;

  • zakup i montaż wyposażenia - 48.721,00 zł;

  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć -12.196,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 86.973,00 zł.

W 2021 roku w ramach realizowanego systemu opieki nad dziećmi do lat 3 na działalność Miejskiego Żłobka "Raj Malucha" wydatkowano kwotę w wysokości 1.377.597,00 zł.

Zdjęcie dzieci w strojach karnawałowych.
Zdjęcie dzieci bawiących się na balu.
Zdjęcie dzieci na spacerze.


Dzienny opiekun

W 2021 roku została przyznana dotacja na podstawie §3 ust. 1 Uchwały Nr XLI/242/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących dziennych opiekunów lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Dęblin dla podmiotu prowadzącego dziennego opiekuna P. Katarzyny Zagożdżon, z siedzibą – przy ul. 15 P. P. "Wilków" 5/6U w Dęblinie.


Środki wydatkowane z budżetu Miasta Dęblin w ramach przyznanej dotacji wyniosły 11.500,00 zł.

Zdjęcie dzieci z pomalowanymi buziami.
Zdjęcie dzieci ze świętym Mikołajem.
Zdjęcie dzieci bawiące się chusta animacyjną.
Zdjęcie dzieci z minionkiem.