BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

82 958 357

+2,65%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

5 614

+5,03%

do roku 2020


5 291

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

323

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 438

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

79

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Dęblin w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie ponad 17,3 mln zł stanowiły blisko 21% wszystkich dochodów miasta. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 1,8 mln zł, czyli 12%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składa się łącznie na 77% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Dęblin w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 11,7 mln zł i generowały 14% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 4,3 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Miasta Dęblin w 2021 r.


Dochody Miasta Dęblin w 2021 r.


Dochody podatkowe Miasta Dęblin w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

4,21%

-8,85 pp.

do roku 2020

Rządowy Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W strukturze dochodów budżetowych Miasta Dęblin w 2021 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 3.493.490,31 zł z czego 933.481,31 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 2.560.009,00.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Miasto Dęblin otrzymało promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań:

  • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - kwota dofinansowania 11.400.000 zł (deklarowana kwota wkładu własnego to 600.000.zł). Budynki, które zostaną objęte termomodernizacją to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, SP nr 3, SP nr 4 oraz Miejskie Przedszkole nr 1 "Bajka";

  • Modernizacja ulic Śląskiej, Starej i Niecałej w Dęblinie - kwota dofinansowania 4.275.000 zł (deklarowana kwota wkładu własnego to 225.000 zł). Zadanie będzie polegać na m.in. zmianie nawierzchni jezdni, remoncie chodników, wykonaniu zjazdów oraz zatok, a także wymianie oświetlenia ulicznego.

Całkowita kwota dofinansowania wyniesie 15.675.000 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

80 822 399

-7,19%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

5 469

-5,04%

do roku 2020


4 868

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

601

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

2 983 890

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

767 611

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Miasto Dęblin najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 31,0 mln zł, co stanowiło 38% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie 25,0 mln zł, co stanowiło niemal 31% budżetu miasta. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (blisko 9,5 mln zł), co wiązało się również z prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi. Na realizację wszystkich zadań związanych z administracją publiczną w 2021 r. wydatkowano kwotę 6,1 mln zł, co stanowiło 8% wydatków miasta.


Kierunki wydatków Miasta Dęblin w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie miasta NA KONIEC 2021 r.

51 140 000

+7,44%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

3 461

+9,93%

do roku 20202 135 958

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

6 243 890

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

61,65%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

16 532

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Miasta Dęblin na koniec 2021 r. wyniosło 51,4 mln zł i stanowiło 61,65% wykonanych dochodów. Choć w stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy wzrosła o 7,44%, to jednocześnie wzrost udziału zadłużenia w dochodach ogółem wyniósł tylko 2,75 pp. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. niemal 16-krotnie wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Miasta Dęblin wg ostatniej zmiany w 2021 r.