BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

84 993

-40,46%

do roku 2020W roku 2021 Miasto Dęblin przeznaczyło 84.993,48 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Znaczną część środków miasto przeznaczyło na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (72.493,48 zł). W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, przekazano 6.000,00 zł jako wsparcie dla zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dęblinie. Przekazano dofinansowanie w wysokości 6.500,00 zł dla zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Dęblinie w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCHJednostka OSP Dęblin - Masów jest jedyną formacją ochotniczej ochrony przeciwpożarowej funkcjonującą w Mieście Dęblin, która jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. W 2021 r. działania jednostki polegały na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Działalność OSP Dęblin - Masów stanowi ważny szczebel w zabezpieczeniu przeciwpożarowym na terenie Dęblina, jednostka uczestnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, co stanowi istotny element systemu ratowniczo-gaśniczego.


36

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

18

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

16

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.


W ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, których dysponentem była Komenda Powiatowa PSP w Rykach jednostka OSP Dęblin Masów w 2021 r. zakupiła 5 hełmów specjalistycznych. Miasto Dęblin zapewnia gotowość bojową tych jednostki finansując z budżetu:

 • wynagrodzenia, w tym ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,

 • wynagrodzenie dla kierowcy pojazdu pożarniczego,

 • badania psychologiczne i okresowe strażaków,

 • ubezpieczenia osobowe strażaków,

 • ubezpieczenia pojazdów strażackich,

 • utrzymanie bieżące strażnicy (energia elektryczna, woda, gaz, telefon, wywóz nieczystości),

 • zakup paliwa, części do pojazdów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego,

 • konserwację gaśnic, badania techniczne pojazdów.

Jednostka podejmowała działania na rzecz lokalnej społeczności. Organizowała pokazy i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Strażacy zabezpieczali także festyny i lokalne imprezy. W ubiegłym roku OSP Dęblin Masów wzięła udział w niżej wymienionych akcjach:

 • 10.06.2021 r. - goszczono w Miejskim Przedszkolu nr 4 na os. Lotnisku. Przedszkolaki zapoznały się ze sprzętem strażackim oraz dowiedziały się jak pracują strażacy i w jakich sytuacjach są pomocni.

Zdjęcie dzieci i strażaka przy wozie strażackim.
Zdjęcie dzieci oglądające pokaz strażacki.
 • 08.08.2021 r. - uczestniczono w zabezpieczeniu 3. Powiatowego Pikniku Pszczelarskiego na stadionie sportowym przy ul. 15 PP Wilków w Dęblinie. Najmłodsi mieli możliwość zwiedzania wnętrza wozu strażackiego oraz robienia pamiątkowych zdjęć.

Zdjęcie dzieci oglądającej wóz strażacki.
Zdjęcie dziecka w wozie strażackim.
 • 28.08.2021 r. - podczas imprezy „Zakończenia lata” wspomagano SPZOZ w Dęblinie przy szczepieniach przeciwko COVID-19. Natomiast po szczepieniach uczestniczono w zabezpieczeniu imprezy.

 • 5 września 2021r. - w trakcie obchodów 100. Rocznicy Przybycia 15. Pułku Piechoty „Wilków” do Dęblina zorganizowanych przy ul. Podchorążych wspomagano SPZOZ w Dęblinie przy szczepieniach przeciwko COVID-19.

Zdjęcie banera Punktu Sczepień Przeciwko COVID-19 - 1.
Zdjęcie banera Punktu Sczepień Przeciwko COVID-19 - 2.


27-28 października 2021 r. jednostka OSP uczestniczyła w zorganizowanych ćwiczeniach zgrywających z udziałem podmiotów KSRG z terenu powiatu ryckiego. Ćwiczenia miały charakter „warsztatów ratowniczych”, podczas których jednostki OSP włączone do KSRG realizowały wyznaczone zadania operacyjno-techniczne składające się z trzech epizodów:

 • Epizod I Budowa układu pompowo-wężowego zaopatrzenia wodnego.

 • Epizod II Wypadek komunikacyjny - praca narzędziami hydraulicznymi. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy - RKO.

 • Epizod III składał się z dwóch etapów:

  • Etap 1 Pożar wewnętrzny - praca w aparatach ODO.

  • Etap 2 Sprawianie drabin pożarniczych przenośnych (zabezpieczenie ratowników i linii wężowych).

W ćwiczenia przeprowadziła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

Stan wyszkolenia strażaków-ratowników
OSP KSRG Dęblin-Masów